Fajri, M., Febrianto, H., & Suryani, N. (2022). KAJIAN DAS AIR DINGIN DITINJAU DARI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN TAHUN 2008 - 2021. Jurnal Azimut, 4(2), 60-67. doi:10.31317/jaz.v4i2.837